fbpx

Хууль эрх зүй

Хууль эрх зүй

grupo namoro fortaleza

tearfully blackjack online no money БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД

palace casino Zaozhuang Татаж авах

https://www.riggmo.no/3518-dno96763-tjeldsund-single.html

Үлгэрчилсэн загвар, жагсаалт батлах тухай “Хүүхдийн цэцэрлэгийн эмчийн ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загвар, ерөнхий боловсролын сургуулийн эмчийн ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загвар, ерөнхий боловсролын сургуулийн сэтгэл зүйчийн ажлыг байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загвар, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн эрүүл мэндийн кабинетэд байх шаардлагатай эм, багаж хэрэгслийн жагсаалт” ЭМС/БСШУСС А/494, А/761

covid-19 cahul Tahara

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх заавар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар коммисын шийдвэрийн маягт, хүүхдийн хувийн хэрэг хөтлөх маягт, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн бүртгэлийн маягт батлах тухай” ХНХ/БСШУС/ЭМС А/304, А/699, А/460

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай” ХНХ/ БСШУС/ ЭМС А/116, А/304, А/197

Мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам А/812

Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн хувийн хэрэг хөтлөх заавар, загвар батлах тухай А/773

Ерөнхий боловсролын сургуульд кабинет, лаборатори байгуулах, ашиглах нийтлэг журам А/762

Хичээлийн жилийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай А/747

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг суурь боловсролын үйлчилгээнд тасралтгүй хамруулах журам А/612

Цэцэрлэг, сургуулийн орчинд гар утас, цахим хэрэгсэл болон сүлжээг зохистой хэрэглэх журам А/608

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох аргачлал А/549